COVID-19

 

COVID-19

Procedury bezpieczeństwa na terenie

Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach 

"Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w Systemie Kształcenia Zdalnego"

 

Wniosek

 

REGULAMIN

                                   Zmiany do statutu


§52


Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

2. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.

3. Tygodniowy zakres treści nauczania do ustalany przez nauczycieli do realizowania w poszczególnych klasach powinien uwzględniać:
1)równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego wciągu dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
 
4. Sposób dokumentowania realizacji zadań- karta ewidencji pracy ( załącznik nr 5)
5. Skala ocen pozostaje bez zmian.

6. Formy oceniania w kształceniu zintegrowanym.
1) odpowiedz ustna (online)
2)praca domowa (przesłane zdjęcie na prywatny adres e-mail nauczyciela lub messanger nauczyciela)
3)aktywność ( zeszyt)

7.Ocenianie bieżące w klasach I-III z religii i języka angielskiego odbywa się wg. zasad ustalonych dla klasy IV-VIII.

8. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach IV-VIII
1) odpowiedź ustna
2) praca domowa
3) aktywność
4) praca projektowa

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć prowadzonych online.

10. Formy oceniania z plastyki, techniki i muzyki.
1) Zdjęcie wykonanych prac
2) Prace projektowe
3) Praca domowa
4) Aktywność

11. Formy oceniania z wychowani fizycznego.
1) Systematyczne wykonywanie ćwiczeń zaleconych przez nauczyciela.

12. Obowiązuje dotychczasowa skala procentowa oceniania.

13. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę i przesyła pod koniec każdego tygodnia informacja nauczyciela przedmiotu o wystawionych ocenach (Załącznik nr 6).

14. Zapewnia się każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.

15. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
1) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i o kręgowych komisji egzaminacyjnych,
3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
4) inne niż wymienione, wskazane przez nauczyciela.

16. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

17. Wymiana informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

18. W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi należy poinformować rodziców o dostępnych materiałami i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.

19. Warunki i sposób przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) o postępach i trudnościach ucznia w nauce
1) Wychowawca zapoznaje rodziców ze zmianami w WSO.
2) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
3) O bieżących ocenach uzyskiwanych przez ucznia informuje się rodziców (prawnych opiekunów) mailowo lub telefonicznie

Witamy na naszej nowej stronie internetowej


Zapraszamy do wspólnej przygody z nauką w Szkole Podstwawowej w Smardzewie

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem