Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

Pomoc psychologiczno-

- pedagogiczna

 

Psycholog szkolny udziela indywidualnych porad i konsultacji, organizuje grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz prowadzi spotkania z rodzicami. Działa również w zespołach udzielających uczniom indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
 
 
 Stara się być wsparciem dla wszystkich członków społeczności szkolnej:
 
DLA UCZNIÓW
 •  Pomaga zrozumieć przyczyny trudności w szkole i w domu. 
 • Wspiera uczniów w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i psychologicznymi.
 • Pomaga rozwiązywać konflikty
 • Podpowiada, jak radzić sobie ze stresem, brakiem koncentracji, niską samooceną, niepowodzeniami czy agresją.
 DLA RODZICÓW
 • Pomaga rodzicom zrozumieć problemy uczniów.
 • Uczy, jak rozmawiać z dziećmi oraz jak stwarzać im dobre warunki do rozwoju.
 • Wspiera w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.
 • Doradza w wyborze odpowiedniej formy pomocy.
 
DLA NAUCZYCIELI
 •  Pomaga nauczycielom rozwiązywać bieżące problemy wychowawcze.
 • Dostarcza wiedzy na temat specyficznych trudności i mechanizmów psychologicznych.
 • Pomaga indywidualizować pracę z uczniami o specjalnych potrzebach i z dziećmi zdolnymi.
 • Wspiera w planowaniu działań wychowawczych. 
Właściwa strategia- klucz do powodzenia w nauce
Praca pedagoga szkolnego mieści się w czterech zakresach:
 
 1. zakres zadań ogólnowychowawczych, polegający na:
 • planowaniu, koordynowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • prowadzeniu zajęć wychowawczo-profilaktycznych z uczniami (kształtowanie umiejętności interpersonalnych, profilaktyka uzależnień, prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów);
 • udzielaniu rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych;
2. zakres profilaktyki wychowania, polegający na:
 • rozpoznawaniu warunków domowych i nauki uczniów sprawiających problemy wychowawcze poprzez rozmowy z uczniami i rodzicami, współpracę z nauczycielami, współpracę z instytucjami opiekuńczo - wychowawczymi : min. GOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
3. zakres pomocy materialnej, polegający na:
 • organizowaniu pomocy dorażnej dla uczniów znajdująch się w sytuacjach trudnych, losowych;
 • działaniu na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie ich rodziców o możliwościach i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendiów, bezpłatnego dożywiania w szkole itp.;
 • współdziałaniu z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (GOPS, fundacje, instytucje samorządowe);
4. zakres opieki psychologiczno-pedagogicznej, polegający na:
 • określeniu form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • udzielaniu pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych lub konfliktów rodzinnych;
 • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
 • udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
Zadania pedagoga szkolnego w ramach programu "Sześciolatek w szkole" to:
 • wspomaganie rodziców w procesie przygotowania dzieci sześcioletnich do szkoły;
 • wspieranie rodziców w bezstresowej adaptacji dzieci do nauki w szkole;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce;
 • wspieranie wychowawcy i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów - pomoc w rozwiązywaniu problemów;
 
 
Prawidłowo dobrany tornister decyduje o zdrowiu ucznia
 
Nadrzędnym celem terapii logopedycznej jest wykrywanie i usuwanie zaburzeń mowy.
Na początku roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu ocenę mowy dzieci.
 
Ocenie podlega:
- stan i sprawność narządów mowy: warg, języka, podniebienia, ocena zgryzu,
- artykulacja poszczególnych głosek,
- umiejętności komunikacyjne,
- słuch fonematyczny, 
- nadawanie i rozumienie mowy, 
- jakość foniczna wypowiedzi (tempo mówienia, fonacja, oddychanie).
 
Badania pozwalają wyłonić dzieci potrzebujące pomocy logopedy.
 
Zadania logopedy szkolnego
 1. Zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym
rozwojem mowy.
2. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
3. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
4. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
5. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
6. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 
Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.
 
Wymagania państwa- szansą na rozwój każdego uczącego i całej szkoły.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem